Програми финансирани от ЕС

Програми финансирани от ЕС

Компанията: Програми финансирани от ЕС

project logo

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

Уважаеми дами и господа,

 

На 20 юли  2017 година в конферентната зала на хотел „Съни гардън спа“ град Вършец от 14.00 часа,  Електростарт АД организира пресконференция, на която ще представим резултатите от изпълнения проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. С него се закупиха 5 броя машини – Автоматична линия за предварителен монтаж на дросели, Машина за клипсоване за серийно производство на дросели, Машина за заливане на запални устройства, Лазерна маркираща система и  Транспортна система за отвеждане на отпадъци.

С настоящото имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на събитието, което се очаква да продължи не по-късно от 16.30 часа. На място ще имате възможност да се запознаете с информация за изпълнение на проекта,  както и да зададете своите въпроси.

Проектът „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Електростарт АД, е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 – 1085 – C01, е в рамките на приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, по инвестиционен приоритет 2.2. Капацитет за растеж на МСП, на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

При въпроси и необходимост от уточнения, моля свържете се с г-жа Станислава Величкова, Ръководител Човешки ресурси в  Електростарт  АД на имейл:  svelichkova@electrostart.com или тел: 0885 00 09 10.

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОСТАРТ ИЗБРА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ЗА НОВОТО ОБОРУДВАНЕ ПО 

ПРОЕКТ  BG16RFOP002-2.001-1085-C01 – „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И ЗАСИЛВАНЕ НА ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ЕЛЕКТРОСТАРТ АД“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

На 28 октомври 2016 Електростарт подписа Договорите с 5 избрани изпълнители на машините и оборудването, които са планирани по проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Електростарт АД, финансиран по ОПИК.

За избора на изпълнители беше проведена процедура „Избор с публична покана“, по реда на чл. 50 от ЗУСЕСИФ.

Обявата за “Закупуване на оборудване - 5 бр. ДМА - Об. п. 1 - Автоматична линия за предварителен монтаж на дросели – 1 брой, Об. п. 2 - Машина за клипсоване за серийно производство на дросели– 1 брой, Об. п. 3 - Машина за заливане на запални устройства – 1 брой, Об. п. 4 - Маркираща система – 1 брой, Об. п. 5 - Транспортна система за отвеждане на отпадъци – 1 брой”, беше публикувана на страницата на Управляващия орган на ОПИК и на страницата на Структурни фондове на ЕС.

            След разглеждане на получените оферти, бяха избрани изпълнителите за закупуване на оборудването.

Фирма „Трейд Майстер“ ЕООД беше избрана за изпълнител за изработване и доставка на „Автоматична линия за предварителен монтаж на дросели“ с предложена цена 587260 лева без ДДС и срок на изпълнение 8 месеца.

За изпълнител на „Машина за клипсоване за серийно производство на дросели“ също е избрана фирма „Трейд Майстер“, с предложена цена 474260 лева без ДДС и 8 месеца срок на изпълнение.

Двете машини се очаква да заработят през месец юни 2017 година.

За доставката на „Машина за заливане на запални устройства“ е избрана италианската фирма Демак СРЛ, която ще достави оборудването за 6 месеца на цена 263725 лева.

Маркиращата система ще бъде доставена от варненската фирма Делис ООД, която предложи лазерна система за маркиране на цена от 30250 лева без ДДС и срок за изпълнение 3 месеца. Маркиращата система ще е първата въведена машина по проекта и се очаква да заработи още през месец януари 2017 година.

Последната позиция от публичната покана „Транспортна система за отвеждане на отпадъците“ е възложена на  ЕТ „Мултиинженеринг - Иванка Ангелова“ за сумата от 54878 лева без ДДС. Системата ще бъде изработена и доставена в рамките на 5 месеца и се очаква също да заработи в началото на 2017 година.

Оборудването ще бъде доставено в рамките на Договора за безвъзмездна финансова помощ, който Електростарт изпълнява по Оперативна процедура „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Безвъзмездната помощ е в размер на 60 %, а Електростарт АД ще съфинансира останалите 40 % от стойността на машините.

 

  

 

ОБЯВА ЗА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.001-1085-C01 „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
Днес, 10.06.2016 г. публикуваме настоящата покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката: Провеждане на процедура и доставка на 5 бр. ДМА лева
Об. п. 1 - Автоматична линия за предварителен монтаж на дросели – 1 брой
Об. п. 2 - Машина за клипсоване за серийно производство на дросели– 1 брой
Об. п. 3 - Машина за заливане на запални устройства – 1 брой
Об. п. 4 - Маркираща система – 1 брой
Об. п. 5 - Транспортна система за отвеждане на отпадъци – 1 брой
Документацията за участие може да бъде изтеглена от:
1. Интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България: http://www.eufunds.bg, както и интернет страницата на Управляващия орган на ОПИК.
2. Интернет страницата на „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД - http://www.electrostart.com/;
3. Изпращане по e-mail на кандидатите.
Документацията може да бъде получена на ръка на следния адрес:
гр. Вършец – 3540,
бул. РЕПУБЛИКА №2

Определен е 17 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 27.06.2016 г.

Линкове за сваляне на документацията:

Публична покана

Изисквания към офертите

Оферти

Техническа спецификация

Технически описания

Методики

Декларация Чл.53

Проект на Договор

Приложение 1 - Икономически изисквания

Приложение 2 - Технически изисквания

 

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 Уважаеми, дами и господа,

 На 27 април 2016 година в конферентната зала на хотел „Съни гардън спа“ град Вършец от 11.00 часа, Електростарт АД организира пресконференция, на която ще представим стартиралия през м. февруари проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. С него се предвижда да бъде закупено ново оборудване, което ще повиши производителността, приходите от износ на продукция и осигуряване на по-добра ресурсна ефективност и ефикасност.

С настоящото имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на събитието, което се очаква да продължи не по-късно от 12.30 часа, последвано от работен обяд. На място ще имате възможност да се запознаете с целите, финансирането, сроковете и етапите за реализацията и екипа, отговорен за осъществяването проекта, както и да зададете своите въпроси.

Проектът „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Електростарт АД“, е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 – 1085 – C01, е в рамките на приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, по инвестиционен приоритет 2.2. Капацитет за растеж на МСП, на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

При въпроси и необходимост от уточнения, моля свържете се с г-жа Станислава Величкова, Ръководител Човешки ресурси в  Електростарт  АД на имейл: svelichkova@electrostart.com или тел: 0885 00 09 10.

 

project logo

 

Електростарт стартира изпълнението на проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

 

Проектът „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Електростарт АД“, е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 – 1085 – C01,   е в рамките на  приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, по инвестиционен приоритет  2.2. Капацитет за растеж на МСП, на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Общите допустимите разходи по проекта – 1664541 лева, от които 60 % е  безвъзмездната финансова помощ в размер на 998724,60. Електростарт ще съфинансира 665816,40 , което съставлява 40 % от стойността на проекта.

Основните дейности, които ще се реализират в рамките на проекта са:

I. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 5 БР. ДМА.

В рамките на тази дейност ще бъдат преодолени  конкретни ограничения в отделни производствени звена чрез закупуване и внедряване на  следното оборудване:

 1. Автоматична линия за предварителен монтаж, с която  ще се автоматизират процесите и ще се увеличи производственият капацитет на 1 700 000 броя изделия годишно. Това е ръст от над 40% . 
 2. Машината за клипсоване за серийно производство на дросели,  е автоматизирана  система за извършване на технологична операция клипсоване на бобина и  се очаква производителността да е 3000 броя на смяна. С внедряването и ще се повиши производителността в този етап минимум с 50% и  ще отпаднат многобройните ръчни операции, които са бавни, изискват повече човешки ресурс и висока вероятност за грешки. Оборудването ще се обслужва от по-малко оператори  и ще има възможност за бързи пренастройки, каквито често се изискват при изделията ГЛВН, които не са едросерийни. 
 3. Машина за заливане на запални устройства. С новата машина  процесът ще се автоматизира и ще се произвеждат 2500 бр. ЗУ на смяна, което е ръст на производителността от 150 %. 
 4. Маркиращата  система, която ще осигури  пълно проследяване и затваряне на процеса по проектиране и изработка на клишета за маркировки, използвани за маркиране на произвежданите във фирмата крайни готови продукти.
 5. Транспортна система за отвеждане на отпадъци . 

Към момента технологичният отпадък от щанцоване на електротехническа стомана се събира в метални кутии посредством улук за отвеждане на отпадъци от пресите, които периодично се изхвърлят на ръка. Със закупуването на оборудването по проекта ще се автоматизира изхвърлянето на производствените отпадъци, което ще допринесе за повишаване на производителността средно с 2% в участък  Предмонтаж.

Резултатите, които се очаква да се реализират след изпълнение на дейностите: 

 • Подобрени производствени процеси чрез пуснати в експлотация 5 бр. ДМА;
 • Повишен производствен капацитет на предприятието за производство на  ГЛВН 1 (Газоразрядни Лампи Високо Налягане) за улично осветление с над 40%;
 • Повишена производителност на етап клипсоване на изводите на бобина за дросели минимум с 50%;
 • Повишена производствен капацитет за производство на запални устройства (ръст от 150%);
 • Затворен производствен цикъл с внедряване на процес по маркиране на крайните изделия;
 • Автоматизиран процес по отвеждане на технологичен отпадък от щанцоване на електротехническа стомана в участък предмонтаж (повишаване на производителността в участъка с 2 %).

 

Друга важна дейност по проекта е:

II. ДЕЙНОСТТА  ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС

Постигнатите индикатори от тази дейност, които са резултат от  внедряването на новото оборудване ще се реализират в следните аспекти:

 • Намалени разходи за ел.енергия с 10 % отнесено към производство на единица продукция;
 • Намален технологичен брак  до 0,28%.
 • Намалено количество заливъчни материали отнесено към производство на единица продукция с 1%;
 • Намалена себестойност на продукцията с 1,28%.

 

Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца и се очаква да бъде финализиран през 2017 година.

С въвеждане в експлоатация на предвидените за закупуване активи,  Електростарт  ще увеличи производствения си капацитет средно с 40 %. Технологичните възможности на оборудването ще допринесат за подобряване на производствените процеси и повишаване на ефективността на производството чрез суровинно и ресурсно спестяване. Това ще доведе до  оптимизиране на производствените разходи и  намаляване на себестойността на единица продукция. 

Изпълнените дейности и постигнати резултати ще имплементират  положителни  ефекти и устойчивост  върху развитието на компанията в  средносрочен и дългосрочен план. За период от 3 години след приключване на проекта, се очаква увеличение на приходите от износ вследствие на инвестицията  да е  над 63 %, над 15 % увеличение на производителността и минимум 16 % увеличение на ефективността, както и значително повишаване на производствения капацитет.

В дългосрочен план внедрените технологии и увеличеният финансов ресурс,  който ще се генерира от допълнителната стойност,  ще гарантира  повишена конкурентоспособност, още по-висок  експортен  потенциал и сериозни  бизнес перспективи за Електростарт.

project footer

 

 


 

project logo

 

ПРОЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В "ЕЛЕКТРОСТАРТ" АД

 

„Електростарт“ АД успешно стартира изпълнението на своя проект „Подобряване на условията на труд в ЕЛЕКТРОСТАРТ АД“, осъществяван в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите“, в основна област на интервенция 2.3 „Подобряване на условията на труд на работното място“ и схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO001-2.3.03 “Безопасен труд“.

Проектът е с индикативна стойност 136 611.75 лв. и се осъществява в периода 01.10.2013 г. – 30.09.2014 г., като неговата най-обща цел е подобряването на условията на труд в компанията, чрез повишаване ефективността на производството, при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве.

 

Специфичните цели на проекта са:

 •  Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда, подобряване работоспособността на персонала, респективно недопускане на трудови злополуки.
 • Подобряване на условията на труд в дружеството за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансовите ресурси относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Целите трябва да се постигнат чрез изпълнението на 8 основни дейности:

Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта. Техническо и финансово отчитане.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в ЕЛЕКТРОСТАРТ АД
Дейност 4: Разработване и внедряване на стандарт BS OHSAS 18001:2007 - Система за управление на здравето и безопасността при работа.
Дейност 5: Сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001:2007.
Дейност 6: Закупване на нови лични предпазни средства.
Дейност 7: Модернизация на съществуващи съоръжения чрез монтаж на колективно средство за защита.
Дейност 8: Публичност и информация.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

 

Инвестира във Вашето бъдеще!

 


 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Относно: Избор на изпълнител с предмет: Реализирането на дейност 3 „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в ЕЛЕКТРОСТАРТ АД“ по проект ESF-2303-05-10003 „Подобряване на условията на труд в ЕЛЕКТРОСТАРТ АД“ осъществяван по схема BG051PO001-2.3.03„Безопасен труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

Срокът за подаване на офертите е до 09:30 часа на 07.05.2014 г.

 

Решение за откриване на процедура

Изисквания към офертите

Публична покана ПМС 69

Декларация ПМС 69, чл.22, ал.2, т.1

Оферта ПМС 69

Справка Декларация сходен оборот

Справка Декларация сходни договори

Образец автобиография

Методика за оценка на офертите

Проект на договор

 


 

ПРОЕКТ: ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА "ЕЛЕКТРОСТАРТ" АД – ПРИОРИТЕТ И ВАЖНА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ОТГОВОРНО БЪДЕЩЕ

 

Покани

1. Нова покана за оферти за монтаж за смяна на горивната база

2. Нова покана за оферти за монтаж на окачен таван в производствено хале

3. Нова покана за оферти за хладилен осушител за компресорна станция

Методики

4. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите за смяна на горивната база - газови горелки

5. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите за монтаж на окачен таван

6. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите за осушител на компресиран въздух

7. Образец за количествено-стойностни сметки

 

 Архив на процедурите 2013 г.

Покани

1. Покана за оферти за въвеждане на нов компресор

2. Покана за оферти за монтиране на енергийно ефективно осветление

3. Покана за оферти за смяна на горивна база - газови горелки

4. Покана за оферти за хладилен осушител в компресорна станция

5. Покана за оферти за монтаж на окачен таван

Методики

6. Методика за комплексна оценка на офертите за компресор

7. Методика за комплексна оценка на офертите за осветителна инсталация

8. Методика за комплексна оценка на офертите за газови горелки

9. Методика за комплексна оценка на офертите за хладилен осушител

10. Методика за комплексна оценка на офертите за окачен таван

11. Образец количествено - стойностни сметки

 

 

Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

Новини и събития
„Електростарт“ АД участва в инициативата „Мениджър за един ден“Успешно участие на Елекростарт АД в Light&BuildingЕлектростарт празнува 50-годишен юбилей