Електростарт вече е с отопление изцяло на природен газ
Новини и събития
Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проект, финансиран с европейски средстваПокана за заключителна пресконференция по проект „Безопасен труд“ в "Електростарт" АД„Електростарт“ АД подписа договор за изпълнение на проекта си за повишаване на енергийната ефективност на компанията

Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

Електростарт вече е с отопление изцяло на природен газ

Прессъобщения: Електростарт вече е с отопление изцяло на природен газ

Programme logos

През месец април 2015 година приключи процеса по смяна на горивната база и изграждането на нова отоплителна газова инсталация, която се осъществява по проект: BG161PO003-2.3.02 – 0360 – С0001, «Повишаване на енергийната ефективност на «Електростарт» АД – приоритет и важна инвестиция за отговорно бъдеще», сcфинансиран от ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013.
Газификацията беше изпълнена от избраната фирма изпълнител „Екометан Враца“ ЕООД.

В рамките на тази дейност се проектира и изпълни нова отоплителна инсталация, която замени старата инсталация, работеща с нафта, с по-икономичен, екологичен и ефективен ресурс – природен газ. За целите на изпълнението в съществуващото котелно помещение на водните котли бяха монтирани три нови газови горелки – Газова горелка Риело BS 3 D65/75 – 200 кв, двустепенна, Газова горелка Риело RS 44/MMZ – RWF 40+ сонда, модулираща, Газова горелка Риело RS 70 192/465-814 кв, двустепенна и съответния модулиращ блок, както и цялата прилежаща периферия и задължително оборудване за защита от аварии. Асемблирано и монтирано е ново регулаторно и подгревателно табло. Изграден е над 200 метров газопровод, който свръза котелните помещения за производствения цех и административната сграда с мобилните батерии с газ. Мобилните батерии са локализирани на специална площадка, която е под контрола и на фирмата доставчик на природен газ.

Строително монтажните дейности са изпълнени при спазване на нормативните изисквания и правила за безопасност, като проектът е съгласуван с всички институции и отговорни органи – община Вършец, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Районна служба ПБЗН, РИОСВ, РЗИ, ДНСК, Служба по геодезия и кадастър, както и надзорните фирми и лица. Извършени са всички задължителни изпитания и измервания на показателите. Новоизградената газова отоплителна инсталация е в готовност за работа и очаква предстоящия отоплителен сезон.

Резултатите, които очакваме са: ново по- енергоефективно отопление, преодоляване на трудностите с неритмичните доставки на гориво, повишаване на качеството на отопление, намаляване замърсяването на околната среда и сериозен икономически ефект за „Електростарт“ АД.

 


Този документ е създаден по проект BG161PO003-2.3.02 – 0360 – С0001
«Повишаване на енергийната ефективност на «Електростарт» АД – приоритет и важна инвестиция за отговорно бъдеще»
Бенефициент: „Електростарт“ АД
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Електростарт“ АД. и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.