Новини и събития
„Електростарт“ АД участва в инициативата „Мениджър за един ден“Успешно участие на Елекростарт АД в Light&BuildingЕлектростарт празнува 50-годишен юбилейЕлектростарт представи резултатите от изпълнения европейски проект за повишаване на производствПриключи учебната година в ученическите школи на ЕлектростартЕлектростарт откри собствена квалификационна програма по "Eлектроника"С нови медали и грамоти приключи учебната година в школите на ЕлектростартПоредно успешно участие на Light & Building 2016Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проеЕлектростарт получи поредно заслужено отличие

Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

"Електростарт" АД възложи на Българска Енергетична Компания енергийното обследване на производствените помещения

Новини: "Електростарт" АД възложи на Българска Енергетична Компания енергийното обследване на производствените помещения

ИЗВЪРШЕНОТО ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСТАРТ – БЕШЕ ВАЖНА ПЪРВА СТЪПКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ЕНЕРГИЙНО - СПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ


Анализът и обследването на енергийната ефективност на „Електростарт“ АД се извърши поради необходимостта от:

 • Експертна и специализирана оценки и препоръки на възможностите за повишаване на енергийната ефективност на предприятието и планираните енергоспестяващи мерки;
 • Професионална диагностика и анализ на моментното състояние на избраните мерки;
 • Оценка по технико – икономическите критерии и изчисляване на спестяванията на енергия;
 • Остойностяване на ефекта и сроковете за възвръщане на вложените инвестиции;

Ръководството на компанията прие решение за извършване на енергийно обследване на областите с недостатъчна ефективност. Енергийният одит беше направен от Българска Енергетична Компания /БЕК/ и обхвана характеристика на производството и енергопотреблението, състоянието на подсистемите за доставка, разпределение и потребление на енергия. От анализа на инвестиционния проект за Енерго Спестяващи Мерки (ЕСМ) бяха представени следните резултати и предложения:

ЕСМ 1 – Подобряване енергийните характеристики на производствено хале, чрез топлоизолация на таван;
Предложи се монтирането на окачен таван за подобряване на изолацията на покрива и визията на цеха.
Факторът на енергийни спестявания = 27,3 %, което е > от 10%., което определя мярката за изключително енергоефективна.
Икономиите, които се очаква да се реализират са както следва:

 • От промишлен газьол – 21236 кг на година;
 • Икономически ефект от икономията е 53 642 лв. на година;
 • Екологичен ефект - намаляване на емисиите на CO2 – 78.3 t/ CO2/ година;
 • Срокът на откупуване – 3,3 години.

ЕСМ 2 – Подобряване на енергийната ефективност на компресорна станция чрез въвеждане на нов компресор и изсушител;

Енергоспестяващата мярка предвижда внедряване на нов винтов инверторен компресор 55 kW. Подходящ е тип с производителност от 3,23 до 10,56 m3/min. При потребен разход средно от 7,12 m3/min за нуждите на завода, средното натоварване на компресора ще бъде (7,12/10,56)x55=37,2 kW. Новият инверторен компресор 55 kW / 10,56 m3/min ще работи като основна машина, GA30 ще бъде в резерв, а GA45 може да бъде отремонтиран и използван също като резерв. За осигуряване на качеството на компресирания въздух в мрежата се предвижда доставката на нов хладилен изсушител на компресиран въздух.
Факторът на енергийни спестявания = 46,4 %, което е > от 10%., което определя мярката за изключително енергоефективна.
Икономиите , които се очаква да се реализират са както следва:

 • От разход на енергия - 155869 kWh/год
 • Икономически ефект на икономията – 20624 лв. на година
 • Екологичен ефект - намаляване на емисиите на CO2 – 106,45 t/CO2/ година.
 • Срокът на откупуване – 3,3 години

ЕСМ 3 - Подобряване на енергийната ефективност на осветителна инсталация, чрез монтиране на енергийно ефективно осветление

Енергоспестяващата мярка предвижда замяна на осветлението на производствено хале. Предлага се поставянето на осветителни тела с Т5 луминесцентни лампи с триивичен луминофор. Светлинният им добив достига 110 lm/W, а индексът им на цветопредаване е над 80. Очаква се новата инсталация да консумира 66104 kWh/год.

Факторът на енергийни спестявания = 41,7 %, което е > от 10%., което определя мярката за изключително енергоефективна.
Икономиите , които се очаква да се реализират са както следва:

 • От разход на енергия - 47229 kWh/год
 • Икономически ефект на икономията – 6128 лв. на година
 • Екологичен ефект - намаляване на емисиите на CO2 – 32,25 t/CO2/ година.
 • Срокът на откупуване – 3,3 години

ЕСМ 4 – Подобряване на ефективността на горене, чрез смяна на горивна база и монтиране на нови енергийно ефективни газови горелки

Енергоспестяващата мярка предвижда замяната на промишления газьол с компресиран природен газ. Мярката ще се осъществи като се заменат нафтовите горелки със степенно регулиране с газови, с плавно регулиране на горивния процес. За въвеждане в действие на газовите горелки е необходима доставката и на редуцираща група.
Очаква се при новата горивна база да се консумират 276640 kWh/год.
Факторът на енергийни спестявания = 14 %, което е > от 10%., което определя мярката за изключително енергоефективна.
Икономиите , които се очаква да се реализират са както следва:

 • От разход на енергия - 45035 kWh/год
 • Икономически ефект на икономията – 40723 лв. на година
 • Екологичен ефект - намаляване на емисиите на CO2 – 14 t/CO2/ година.
 • Срокът на откупуване – 0,65 години

Енергоспестяващите мерки се включиха в дейностите по проекта на Електростарт – „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД – ПРИОРИТЕТ И ВАЖНА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ОТГОВОРНО БЪДЕЩЕ“.

 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-2.3.02 – 0360 – С0001
«Повишаване на енергийната ефективност на «Електростарт» АД – приоритет и важна инвестиция за отговорно бъдеще»
Бенефициент: „Електростарт“ АД
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Електростарт“ АД. и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.