Електростарт започва проект за повишаване на енергийната ефективност на компанията
Новини и събития
„Електростарт“ АД участва в инициативата „Мениджър за един ден“Успешно участие на Елекростарт АД в Light&BuildingЕлектростарт празнува 50-годишен юбилейЕлектростарт представи резултатите от изпълнения европейски проект за повишаване на производствПриключи учебната година в ученическите школи на ЕлектростартЕлектростарт откри собствена квалификационна програма по "Eлектроника"С нови медали и грамоти приключи учебната година в школите на ЕлектростартПоредно успешно участие на Light & Building 2016Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проеЕлектростарт получи поредно заслужено отличие

Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

Електростарт започва проект за повишаване на енергийната ефективност на компанията

Новини: Електростарт започва проект за повишаване на енергийната ефективност на компанията

Електростарт започва проект за повишаване на енергийната ефективност на компанията

„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД – ПРИОРИТЕТ И ВАЖНА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ОТГОВОРНО БЪДЕЩЕ“


През месец май 2014 година Електростарт сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект по програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика“, в рамките на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ и област на въздействие 2.3 – „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници“.
Общия размер на допустимите разходи по Проектът „Повишаване на енергийната ефективност на „Електростарт“ АД – приоритет и важна инвестиция за отговорно бъдеще“ по Договор № BG161PO003-2.3.02 – 0360 – С0001 е на стойност 324 636,12 лв. Съфинансирането от „Електростарт“ АД е в размер на 50% от стойността на допустимите разходи, което възлиза на 162 318, 06 лв. Срокът на изпълнението на проекта е 8 месеца. Очаква се проекта да приключи в началото на 2015 година.

Общата цел на проекта е:
Повишаване на енергийната ефективност чрез инвестиране в съвременни енергоспестяващи мерки за подобряване на производствената и работна среда

Специфичните цели бяха очертани в следните области:

 • Осигуряване на енергийно спестяване в размер на 30 %;
 • Подобряване енергийните характеристики на производствено хале поне 20%;
 • Подобряване енергийната ефективност на компресорна станция поне 40%;
 • Подобряване енергийната ефективност на осветителна инсталация поне 40%;
 • Подобряване ефективността на горивната база с поне 10%;
 • Подобряване на условията и параметрите на работната среда и микроклимата на работещите в Електростарт;
 • Подобряване на конкурентоспособността и имиджа на социално и екологично отговорно предприятие пред служители и партньори.

Проектът ще се реализира чрез изпълнение на следните дейности:
Дейност 1 – Сформиране на предварителен екип за управление на проекта.
Дейност 2 – Провеждане на процедура за избор на изпълнител за енергийно обследване на "Електростарт" АД.
Дейност 3 – Извършване на енергийно обследване на „Електростарт” АД.
Дейност 4 – Провеждане на 5 процедури за избор на изпълнител за оценените от енергийни одитор енергоспестяващи мерки.
Дейност 5 – Монтаж на окачен таван в производствено хале.
Дейност 6 – Монтиране на енергийноефективно осветление.
Дейност 7 – Доставка и въвеждане в експлоатация на нов компресор и хладилен изсушител.
Дейност 8 – Смяна на горивната база чрез монтиране на енергийноефективни газови горелки.
Дейност 9 – Информиране и визуална идентификация на проекта.
Дейност 10 – Заключителни дейности.

За изпълнение на инвестиционните дейности бяха проведени процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика.

 • Изпълнението на дейностите по монтаж на Окачен таван и Енергийно ефективно осветление ще бъде извършено от фирма „КИРЕЗИЕВ ГРУП“ ЕООД.
 • Доставката на въздушен винтов компресор и хладилен изсушител ще бъде осъществена от фирма „АТЛАС КОПКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
 • Изграждането на новата система за газификация и доставката на газови горелки ще се изпълни от фирма „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“.

Конкретните ползи и очаквани резултати:

 • Направено енергийно обследване на „Електростарт“ АД и изготвен Доклад за енергиен одит; Предложени Енергийно Спестяващи Мерки за намаляване на енергийните разходи с поне 10 %;
 • Избрани 5 /пет/ броя изпълнители за доставка на оборудване и строително-монтажни дейности, свързани с въвеждането на енергийно ефективните мерки;
 • Намаляване на енергийните разходи, свързани с отопление и постигане на енергийно спестяване поне 20%;
 • Намаляване на енергийните разходи с 40 % и подобряване на параметрите на осветеност и условията на труд на работниците в производственото хале;
 • Подобряване на енергийните характеристики на компресорна станция с 40 %;
 • Извеждане от експлоатация старите бутални компресори;
 • Създаване на по-добър режим на работа на компресорната станция;
 • Осигуряване на по-високо качество на сгъстения въздух;
 • Осигуряване на по-енергоефективна база с енергийна ефективност – 10%;
 • Възвръщане на инвестицията в кратък срок;
 • Осигуряване на постоянен ресурс за отоплителната инсталация и преодоляване на неритмичните доставки на газьол;
 • Информиране на служителите на Електростарт, гражданите на гр. Вършец и всички бизнес партньори на компанията;
 • Поне 10 % от служителите, мотивирани да прилагат и в други условия мерките за спестяване на енергия.

Намаляването на енергийните разходи ще доведе до сериозен икономически ефект и намаляване на общите разходи на Електростарт АД и ще осигури по-голяма устойчивост и конкурентоспособност на фирмата, а от тук на сектора и на икономиката като цяло.
Годишната икономия на средства от реализираните мерки е в размер на 121 117 лв, което се определя със средно 2.8 години възвръщаемост на инвестициите на Електростарт АД.
Резултатите и ефектът ще се мултиплицират и от факта, че Електростарт реализира продукцията си изключително на международните пазари. Международните консултанти, партньори и доставчици ще бъдат информирани за политиката и стремежа на компанията към енергийна ефективност и опазване на околната среда.
Това ще отрази изключително благоприятно върху международния имидж на „Електростарт“ АД, като компания, за която енергийната ефективност е приоритет и важна инвестиция за отговорно бъдеще!

 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-2.3.02 – 0360 – С0001
«Повишаване на енергийната ефективност на «Електростарт» АД – приоритет и важна инвестиция за отговорно бъдеще»
Бенефициент: „Електростарт“ АД
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Електростарт“ АД. и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.