КСО Проекти

КСО Проекти

Компанията: Социална отговорност КСО Проекти

Въз основа на политиката си за корпоративна социална ангажираност и на базата на получените предложения за подкрепа, Електростарт АД изготвя годишен план на дейностите, които ще финансира и такива, които ще провежда със собствени усилия. Бюджетът на годишния план на КСО дейностите подлежи на обсъждане и приемане и представлява част от общия корпоративен бюджет за съответната година. Изпълнението на дейностите от годишния план по КСО се възлага на Дирекция „Финанси, човешки ресурси и администрация“, която в края на всяка календарна година изготвя официален отчет и го публикува на уеб страницата на компанията.

Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

Новини и събития
„Електростарт“ АД участва в инициативата „Мениджър за един ден“Успешно участие на Елекростарт АД в Light&BuildingЕлектростарт празнува 50-годишен юбилей