Политика по управление на качеството

Политика по управление на качеството

Компанията: Политика по управление на качеството

Политика по управление на качеството

През 2002 г. „Електростарт“ АД въвежда система за управление на качеството в компанията, като сертифицира дейността си, съобразно международно приетия стандарт ISO 9001:2000. Компанията притежава и периодично ресертифицира интегрирана Система за управление на качеството ISO 9001, Система за управление на политиката по околна среда ISO 14001 и Система за управление на дейностите по здраве и безопасност при работа ISO 45001.

Ние вярваме, че успехът на компанията зависи от способността ни да работим качествено и с ясна ориентация към определяне и удовлетворяване изискванията на клиентите ни. Нашето желание да завоюваме тяхното доверие се гради на дефинирана политика и планирана стратегия за:

  • Превръщане нуждите и очакванията на клиентите в изисквания за разработваните и произвеждани продукти.
  • Повишаване конкурентоспособността на фирмата чрез модернизация в технологичен и технически аспект.
  • Подобряване маркетинговата и рекламната дейност за укрепване и разширяване позициите ни на пазара.
  • Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с нашите доставчици.
  • Планиране, а не реагиране според моментната ситуация, за подобряване организацията на работа, укрепване и развиване на силните страни на фирмата.
  • Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, подобряване на условията за безопасна работа.
  • Изграждане и поддържане на ефективна система за управление на качеството, съгласно ΕΝ ISO 9001 като гаранция за уважението, което отдаваме на клиентите и за трайното ни присъствие на пазара.
  • Непрекъснато подобрение във всички области на нашата дейност.

 

Ръководството и персоналът на фирмата работят непрекъснато за предоставяне на висококачествени продукти/услуги, непрекъснато се стремим към подобрения, следим постоянно нуждите и очакванията на клиентите си и поддържаме добри взаимоотношения с нашите доставчици.

Всеки работещ в или за фирмата е изцяло отговорен за качеството на своята работа и в границите на своята служебна компетентност е задължен да отстранява непосредствено или да информира по съответния ред за отстраняването на всяко констатирано несъответствие с изискванията на системата по качество.

Ние вярваме, че предотвратяването на несъответствията е по-важно от тяхното отстраняване след възникването им.

Ръководството поема ангажимента да осигурява всички необходими ресурси за провеждане и непрекъснато усъвършенстване на очертаната политика по качеството, за да я превърне в действащ принцип за управление.

 

Политика по управление на качеството:

 

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

 

 

Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

Новини и събития
„Електростарт“ АД участва в инициативата „Мениджър за един ден“Успешно участие на Елекростарт АД в Light&BuildingЕлектростарт празнува 50-годишен юбилей