Програми финансирани от ЕС

Програми финансирани от ЕС

Компанията: Програми финансирани от ЕС

                                                                                                                                                                               

                                                        project logo

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

На 25.01.2021 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.077-0966-C01 по процедура “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Бенефициент: ЕЛЕКТРОСТАРТ АД

Цел на проекта:

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Кратко описание на проекта/информацията:

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца.

Стойност на проекта: 150 000 левa

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект № BG16RFOP002-2.077-0966-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

 

project logo

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

Уважаеми дами и господа,

 

На 20 юли  2017 година в конферентната зала на хотел „Съни гардън спа“ град Вършец от 14.00 часа,  Електростарт АД организира пресконференция, на която ще представим резултатите от изпълнения проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. С него се закупиха 5 броя машини – Автоматична линия за предварителен монтаж на дросели, Машина за клипсоване за серийно производство на дросели, Машина за заливане на запални устройства, Лазерна маркираща система и  Транспортна система за отвеждане на отпадъци.

С настоящото имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на събитието, което се очаква да продължи не по-късно от 16.30 часа. На място ще имате възможност да се запознаете с информация за изпълнение на проекта,  както и да зададете своите въпроси.

Проектът „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Електростарт АД, е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 – 1085 – C01, е в рамките на приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, по инвестиционен приоритет 2.2. Капацитет за растеж на МСП, на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

При въпроси и необходимост от уточнения, моля свържете се с г-жа Станислава Величкова, Ръководител Човешки ресурси в  Електростарт  АД на имейл:  svelichkova@electrostart.com или тел: 0885 00 09 10.

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОСТАРТ ИЗБРА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ЗА НОВОТО ОБОРУДВАНЕ ПО 

ПРОЕКТ  BG16RFOP002-2.001-1085-C01 – „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И ЗАСИЛВАНЕ НА ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ЕЛЕКТРОСТАРТ АД“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

На 28 октомври 2016 Електростарт подписа Договорите с 5 избрани изпълнители на машините и оборудването, които са планирани по проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Електростарт АД, финансиран по ОПИК.

За избора на изпълнители беше проведена процедура „Избор с публична покана“, по реда на чл. 50 от ЗУСЕСИФ.

Обявата за “Закупуване на оборудване - 5 бр. ДМА - Об. п. 1 - Автоматична линия за предварителен монтаж на дросели – 1 брой, Об. п. 2 - Машина за клипсоване за серийно производство на дросели– 1 брой, Об. п. 3 - Машина за заливане на запални устройства – 1 брой, Об. п. 4 - Маркираща система – 1 брой, Об. п. 5 - Транспортна система за отвеждане на отпадъци – 1 брой”, беше публикувана на страницата на Управляващия орган на ОПИК и на страницата на Структурни фондове на ЕС.

            След разглеждане на получените оферти, бяха избрани изпълнителите за закупуване на оборудването.

Фирма „Трейд Майстер“ ЕООД беше избрана за изпълнител за изработване и доставка на „Автоматична линия за предварителен монтаж на дросели“ с предложена цена 587260 лева без ДДС и срок на изпълнение 8 месеца.

За изпълнител на „Машина за клипсоване за серийно производство на дросели“ също е избрана фирма „Трейд Майстер“, с предложена цена 474260 лева без ДДС и 8 месеца срок на изпълнение.

Двете машини се очаква да заработят през месец юни 2017 година.

За доставката на „Машина за заливане на запални устройства“ е избрана италианската фирма Демак СРЛ, която ще достави оборудването за 6 месеца на цена 263725 лева.

Маркиращата система ще бъде доставена от варненската фирма Делис ООД, която предложи лазерна система за маркиране на цена от 30250 лева без ДДС и срок за изпълнение 3 месеца. Маркиращата система ще е първата въведена машина по проекта и се очаква да заработи още през месец януари 2017 година.

Последната позиция от публичната покана „Транспортна система за отвеждане на отпадъците“ е възложена на  ЕТ „Мултиинженеринг - Иванка Ангелова“ за сумата от 54878 лева без ДДС. Системата ще бъде изработена и доставена в рамките на 5 месеца и се очаква също да заработи в началото на 2017 година.

Оборудването ще бъде доставено в рамките на Договора за безвъзмездна финансова помощ, който Електростарт изпълнява по Оперативна процедура „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Безвъзмездната помощ е в размер на 60 %, а Електростарт АД ще съфинансира останалите 40 % от стойността на машините.

 

  

 

ОБЯВА ЗА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.001-1085-C01 „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
Днес, 10.06.2016 г. публикуваме настоящата покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката: Провеждане на процедура и доставка на 5 бр. ДМА лева
Об. п. 1 - Автоматична линия за предварителен монтаж на дросели – 1 брой
Об. п. 2 - Машина за клипсоване за серийно производство на дросели– 1 брой
Об. п. 3 - Машина за заливане на запални устройства – 1 брой
Об. п. 4 - Маркираща система – 1 брой
Об. п. 5 - Транспортна система за отвеждане на отпадъци – 1 брой
Документацията за участие може да бъде изтеглена от:
1. Интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България: http://www.eufunds.bg, както и интернет страницата на Управляващия орган на ОПИК.
2. Интернет страницата на „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД - http://www.electrostart.com/;
3. Изпращане по e-mail на кандидатите.
Документацията може да бъде получена на ръка на следния адрес:
гр. Вършец – 3540,
бул. РЕПУБЛИКА №2

Определен е 17 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 27.06.2016 г.

Линкове за сваляне на документацията:

Публична покана

Изисквания към офертите

Оферти

Техническа спецификация

Технически описания

Методики

Декларация Чл.53

Проект на Договор

Приложение 1 - Икономически изисквания

Приложение 2 - Технически изисквания

 

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 Уважаеми, дами и господа,

 На 27 април 2016 година в конферентната зала на хотел „Съни гардън спа“ град Вършец от 11.00 часа, Електростарт АД организира пресконференция, на която ще представим стартиралия през м. февруари проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. С него се предвижда да бъде закупено ново оборудване, което ще повиши производителността, приходите от износ на продукция и осигуряване на по-добра ресурсна ефективност и ефикасност.

С настоящото имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на събитието, което се очаква да продължи не по-късно от 12.30 часа, последвано от работен обяд. На място ще имате възможност да се запознаете с целите, финансирането, сроковете и етапите за реализацията и екипа, отговорен за осъществяването проекта, както и да зададете своите въпроси.

Проектът „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Електростарт АД“, е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 – 1085 – C01, е в рамките на приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, по инвестиционен приоритет 2.2. Капацитет за растеж на МСП, на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

При въпроси и необходимост от уточнения, моля свържете се с г-жа Станислава Величкова, Ръководител Човешки ресурси в  Електростарт  АД на имейл: svelichkova@electrostart.com или тел: 0885 00 09 10.

 

project logo

 

Електростарт стартира изпълнението на проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

 

Проектът „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Електростарт АД“, е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 – 1085 – C01,   е в рамките на  приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, по инвестиционен приоритет  2.2. Капацитет за растеж на МСП, на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Общите допустимите разходи по проекта – 1664541 лева, от които 60 % е  безвъзмездната финансова помощ в размер на 998724,60. Електростарт ще съфинансира 665816,40 , което съставлява 40 % от стойността на проекта.

Основните дейности, които ще се реализират в рамките на проекта са:

I. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 5 БР. ДМА.

В рамките на тази дейност ще бъдат преодолени  конкретни ограничения в отделни производствени звена чрез закупуване и внедряване на  следното оборудване:

 1. Автоматична линия за предварителен монтаж, с която  ще се автоматизират процесите и ще се увеличи производственият капацитет на 1 700 000 броя изделия годишно. Това е ръст от над 40% . 
 2. Машината за клипсоване за серийно производство на дросели,  е автоматизирана  система за извършване на технологична операция клипсоване на бобина и  се очаква производителността да е 3000 броя на смяна. С внедряването и ще се повиши производителността в този етап минимум с 50% и  ще отпаднат многобройните ръчни операции, които са бавни, изискват повече човешки ресурс и висока вероятност за грешки. Оборудването ще се обслужва от по-малко оператори  и ще има възможност за бързи пренастройки, каквито често се изискват при изделията ГЛВН, които не са едросерийни. 
 3. Машина за заливане на запални устройства. С новата машина  процесът ще се автоматизира и ще се произвеждат 2500 бр. ЗУ на смяна, което е ръст на производителността от 150 %. 
 4. Маркиращата  система, която ще осигури  пълно проследяване и затваряне на процеса по проектиране и изработка на клишета за маркировки, използвани за маркиране на произвежданите във фирмата крайни готови продукти.
 5. Транспортна система за отвеждане на отпадъци . 

Към момента технологичният отпадък от щанцоване на електротехническа стомана се събира в метални кутии посредством улук за отвеждане на отпадъци от пресите, които периодично се изхвърлят на ръка. Със закупуването на оборудването по проекта ще се автоматизира изхвърлянето на производствените отпадъци, което ще допринесе за повишаване на производителността средно с 2% в участък  Предмонтаж.

Резултатите, които се очаква да се реализират след изпълнение на дейностите: 

 • Подобрени производствени процеси чрез пуснати в експлотация 5 бр. ДМА;
 • Повишен производствен капацитет на предприятието за производство на  ГЛВН 1 (Газоразрядни Лампи Високо Налягане) за улично осветление с над 40%;
 • Повишена производителност на етап клипсоване на изводите на бобина за дросели минимум с 50%;
 • Повишена производствен капацитет за производство на запални устройства (ръст от 150%);
 • Затворен производствен цикъл с внедряване на процес по маркиране на крайните изделия;
 • Автоматизиран процес по отвеждане на технологичен отпадък от щанцоване на електротехническа стомана в участък предмонтаж (повишаване на производителността в участъка с 2 %).

 

Друга важна дейност по проекта е:

II. ДЕЙНОСТТА  ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС

Постигнатите индикатори от тази дейност, които са резултат от  внедряването на новото оборудване ще се реализират в следните аспекти:

 • Намалени разходи за ел.енергия с 10 % отнесено към производство на единица продукция;
 • Намален технологичен брак  до 0,28%.
 • Намалено количество заливъчни материали отнесено към производство на единица продукция с 1%;
 • Намалена себестойност на продукцията с 1,28%.

 

 

Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

Новини и събития
„Електростарт“ АД участва в инициативата „Мениджър за един ден“Успешно участие на Елекростарт АД в Light&BuildingЕлектростарт празнува 50-годишен юбилей