КСО Политика

КСО Политика

Компанията: Социална отговорност КСО Политика

Общи принципи

В своята политика на корпоративна социална ангажираност, Електростарт АД се ръководи от следните принципи:

 • Безусловно спазване на човешките права.
 • Стимулиране и подкрепа на инициативи, които допринасят за устойчивото личностно и социално-икономическо развитие.
 • Непрекъснат диалог вътре и вън от компанията, за да сме сигурни, че нашите инициативи са точно насочени, отговарят на местните условия и генерират положителен ефект както за компанията, така и за общността.
 • Интегритет на дейностите, последователност на инициативите и дългосрочност на ангажиментите.
 • Поддържане на високи етични стандарти и почтеност както в личните, така и в бизнес отношенията, недопускане и нетърпимост към всякакви актове на подкуп или корупция.

 

Декларация за подкрепа

Електростарт АД приветства и разглежда молби за подкрепа на:

а) Проекти в сферата на науката;

б) Образователни инициативи;

в) Насърчаване развитието на спортни и артистични таланти;

г) Проекти допринасящи за опазването на природата и биологичното разнообразие;

д) Проекти, насочени към развитието на градската среда и социално – икономическия напредък на региона.

 

Декларация за неподкрепа

 

Електростарт АД няма да подкрепя:

а) Инициативи, които не се вписват в областите на политиката й по корпоративна социална отговорност;

б) Инициативи, които са в разрез корпоративните й ценности;

в) Инициативи, които са с религиозна насоченост;

г) Инициативи, които не са добре аргументирани;

д) Инициативи, които имат за цел търговска или лична облага;

е) Непрозрачни ициативи и такива със съмнителен резултат;

ж) Електростарт АД не организира и няма да организира от свое или от чуждо име инициативи за събиране на парични дарения за лица, външни за фирмата. Електростарт АД подкрепя единствено вътрешни за компанията инициативи за събиране на парични дарения, предназначени за подпомагане на служители на Електростарт и техните семейства, като всеки случай бива разглеждан и преценяван индивидуално.

 

Кой може да кандидатства

 • Електростарт АД насърчава всички свои служители да бъдат активни и да инициират проекти и събития, които отговарят на принципите, от които се ръководи компанията в своята политика по КСО.
 • Външни страни, които имат нужда от финансиране или подкрепа на проекти, които са в унисон с корпоративната политика.

 

Процедура за кандидатстване

Всички лица, независимо дали са служители на Електростарт АД или не, заинтересовани да получат подкрепа на своите проекти, трябва да изпратят писмено предложение, най-малко 4 месеца, преди датата на съответната инициатива. Всички писмени предложения трябва да съдържат следната информация:

 1. Детайли за организацията / лицето с пълен адрес и данни за контакт.
 2. Кратко описание на дейността на организацията, минали инициативи (ако има такива).
 3. Описание на инициативата, за която се кандидатства за финансиране, включително цели, график, аудитория.
 4. Причини за искане на финансиране.
 5. Обяснение как ще бъде използвана помощта.
 6. Детайли от маркетингово или друг тип проучване, в случай че е правено такова.
 7. Детайли за други организации и/или лица, които са подкрепяли предишни инициативи.
 8. Детайли за медийно отразяване или подкрепа, ако има такива.
 9. Писмените молби следва да се адресират и изпращат до:

 

ЕЛЕКТРОСТАРТ АД

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАЦИЯ“

Бул. Република №2

3540 Вършец

e-mail: nyordanova@electrostart.com

 

 

Процедура за оценка на получените предложения

 

 1. Всяко получено и отговарящо на изискванията предложение се разглежда напълно самостоятелно от специална комисия, конституирана със Заповед на Изпълнителния директор на Електростарт АД и ръководена от Директора на Дирекция „Човешки ресурси и администрация“, не по-късно от един месец от датата на получаването му.

 2. Всички предложения се оценяват по специално възприета оценъчна скала, според тяхната законосъобразност и кохерентност с политиката по КСО на фирмата, мотиви и потенциал за осъществяването им, икономически риск за компанията, очакван ефект за бенефициента, както и за корпоративния имидж.

 3. Заинтересованите лица се уведомяват писмено за взетото решение, на посочените от тях контакти, в срок от 10 работни дни от взимането му.

 4. Решението на комисията по всеки отделен проект е окончателно, което не възпрепятства повторното кандидатстване за финансиране, в случай че такова е отказано.
Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

Новини и събития
„Електростарт“ АД участва в инициативата „Мениджър за един ден“Успешно участие на Елекростарт АД в Light&BuildingЕлектростарт празнува 50-годишен юбилей