„Електростарт“ АД подписа договор за изпълнение на проекта си за повишаване на енергийната ефективност на компанията
Новини и събития
Електростарт инвестира в подобряване на производителността и експортния си потенциал с нов проект, финансиран с европейски средстваЕлектростарт вече е с отопление изцяло на природен газПокана за заключителна пресконференция по проект „Безопасен труд“ в "Електростарт" АД

Бързи връзки
Работа в ЕлектростартПродуктов каталог

„Електростарт“ АД подписа договор за изпълнение на проекта си за повишаване на енергийната ефективност на компанията

Прессъобщения: „Електростарт“ АД подписа договор за изпълнение на проекта си за повишаване на енергийната ефективност на компанията

logos

 

На 14 май 2014 Изпълнителният директор на „Електростарт“ АД инж. Димитров подписа договора с Министерство на Икономиката и Енергетиката по Оперативна програма Енергийна ефективност и зелена икономика, за изпълнение на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на Електростарт АД – приоритет и важна инвестиция за отговорно бъдеще“ по Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“. Проектът е на стойност 324 636,12 лв, от които 50% ще бъдат осигурени от ЕС.

С реализацията на този проект компанията си поставя обща цел да повиши своята конкурентоспособност, да намали разходите си и да оптимизира използването на енергийни ресурси, а в дългосрочен план да постави основите на отговорно устойчиво развитие чрез ефективно управление на разходите за енергия и производство.

Специфични цели по проекта са монтаж на окачен таван в производствено хале, монтиране на енергийно-ефективно осветление, доставка и въвеждане в експлоатация на нов компресор и хладилен изсушител, смяна на горивната база чрез монтиране на енергийно ефективни газови горелки.

Очаквана средна стойност на енергийните спестявания от реализираните от проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност са 29,5%. Очакваните общи икономии от енергия от въведените мерки годишно ще бъдат 499926 kW/h, на стойност повече от 100 000 лв.


 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-2.3.02 – 0360 – С0001
«Повишаване на енергийната ефективност на «Електростарт» АД – приоритет и важна инвестиция за отговорно бъдеще»
Бенефициент: „Електростарт“ АД
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Електростарт“ АД. и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.